You are here

SSM+ pentru sectorul agricol european - Stimularea creșterii economice în zonele rurale prin creșterea capacității furnizorilor (și beneficiarilor) de servicii de Medicina Muncii și de servicii de SSM

AGROSH+
Duration:
September 2016 - August 2018
Project Coordinator: 
Fundatia Romtens

Program: Erasmus+
Titlul proiectului: “OSH+ for the European Agriculture sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services”
Acronym: AGROSH+
Actiune / Subprogram: Actiunea Cheie K2 - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici / Parteneriate Strategice pentru formare profesionala
Contract nr: 2016-1-RO01-KA202-024790
Durata: 1 September 2016 – 31 August 2018 (24 luni)

Coordonator proiect: Fundația Romtens, România

Parteneri proiect:

 • PROLEPSIS – Institutul de Medicina Preventivă, Sănătatea Mediului și Sănătatea Muncii din Grecia, Atena http://www.prolepsis.gr
 • FCBZR – Fundația “Centrul de Securitate și Sănătate în Muncă” din Bulgaria, Sofia http://fcbzr.org/
 • UMFVBT – Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, România http://www.umft.ro/
 • WRC – Centrul de Cercetare în domeniul muncii din Dublin, Irlanda http://www.wrc-research.ie

Scop:

Proiectul AGROSH+ își propune să completeze nevoia de cunoștințe specifice prin acumularea, adaptarea și ajustarea expertizei transnaționale si elaborarea de instrumente de formare (curriculum, materiale curs, studii de caz, ghiduri) destinate experților SSM și medicilor de Medicina Muncii care furnizează servicii în sectorul agricol.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este acela de a spori expertiza și cunoștințele experților SSM și medicilor de Medicina Muncii, care furnizează servicii de securitate și sănătate în muncă respectiv servicii de medicina muncii, pentru întreprinderile care activează în sectorul agricol (in diferite ramuri ale agriculturii).

Obiective specifice

 • Evaluarea nevoilor de formare profesionala a specialiștilor (experti SSM si medici de Medicina Muncii) care furnizează servicii de SSM si Medicina Muncii în întreprinderile din sectorul agricol;
 • Sporirea nivelului de expertiză (îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor) pentru un număr de 57 specialiști (27 experți SSM & 30 medici de Medicina Muncii);
 • Creșterea nivelului de informare pentru o comunitate de peste 100 experți SSM & medici de Medicina Muncii (dar și alte părți interesate), activi în sectorul agricol;
 • Sporirea capacității instituționale a partenerilor (în ceea ce privește formarea în domeniul SSM și Medicina Muncii), pentru a putea produce un impact în sistemul de formare profesionala și educație prin înserarea modificărilor aduse curricumului și conținutului programelor din domeniile avute în vedere.

Activități:

În vederea realizării obiectivelor generale și specifice, proiectul a prevăzut următoarele activități principale:

Activități de formare profesională (face-to-face & e-learning):

 • 1st Joint Staff Training (primul curs de formare a personalului) – curs de formare în domeniul SSM destinat personalului partenerilor in cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare (curriculum, materialele de curs, studii de caz, etc.) – 13 participanți;
 • 2nd Joint Staff Training (al doilea curs de formare a personalului) - curs de formare în domeniul Medicina Muncii destinat personalului partenerilor în cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare (curriculum, materialele de curs, studii de caz, etc.) – 14 participanți;
 • Cursul 1, SSM în Agricultura – curs destinat experților SSM care furnizează sau urmează să furnizeze servicii în întreprinderile din sectorul agricol. Cursul se va desfășura face-to-face si pe platforma e-learning. Vor participa 27 experți SSM;
 • Cursul 2, Medicina Muncii in Agricultura - curs destinat medicilor de Medicina Muncii care furnizează sau urmează să furnizeze servicii în întreprinderile din sectorul agricol. Cursul se va desfășura face-to-face și pe platforma e-learning. Vor participa 30 medici MM;

Cursanții vor primi acreditari în funcție de statutul lor, astfel ca medicii de Medicina Muncii vor primi credite de educație medicală continuă (EMC) iar experții SSM vor primi certificate de mobilitate EUROPASS și / sau certificate de absolvire emise de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Eveniment de diseminare/multiplicare

În fiecare țara (participantă în proiect), se va organiza un eveniment care va avea ca scop diseminarea si valorizarea rezultatelor proiectului.

Întâlniri de proiect transnaționale

Proiectul prevede 5 întâlniri de proiect transnaționale la care vor participa toți partenerii și care vor fi organizate de fiecare dintre cele 5 părți ale parteneriatului.

Rezultate:

Toate rezultatele proiectului (indiferent dacă sunt considerate rezultate imediate sau rezultate de impact) reprezintă efortul comun al tuturor partenerilor din proiectul AGROSH+, iar responsabilitatea și drepturile sunt împărțite de aceștia. Având în vedere acest fapt, este de asemenea important de menționat că fiecărui partener i-a fost desemnat un rol clar în implementarea activităților proiectului și, prin urmare, în dezvoltarea rezultatelor proiectului.

Dintr-o perspectivă descriptivă rezultatele proiectului sunt împărțite în 2 (două) categorii: rezultate tangibile - cele care vor genera un rezultat tangibil (document, site web și alte mijloace media) și rezultate intangibile - cele care vor conduce la un nivel sporit de cunoștințe, la un nivel mai înalt de capacitate instituțională (pentru partenerii de proiect), la creșterea cunoștințelor pentru cursanți (cunoștințe avansate, aptitudini nou dobândite, atitudini schimbate) și o mai mare specificitate și servicii actualizate (servicii de Securitate si Sănătate in Munca si Medicina Muncii) din sectorul agricol.

Finanțator:

Finanțat prin Programul European ERASMUS+ prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați website-ul proiectului:

www.agrosh.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei."